Quyết định thành lập tổ công tác thư viện
Quyết định thành lập tổ công tác thư viện

SỞ GD&ĐT LÀO CAI

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

 


Số : /QĐ-THPT Chuyên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Lào Cai, ngày01tháng09 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập tổ cộng tác viên thư viện trường THPT Chuyên

 năm học 2021 - 2022

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ vào Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định tiêu chuẩn thư viện trong trường phổ thông;

Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư 20/2014/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2021-2022;

Xét đề nghị của cán bộ thư viện, Trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ cộng tác viên thư viện trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai năm học 2021 – 2022 (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Nhiệm vụ của các thành viên do Tổ trưởng phân công.

Điều 3. Những người có tên trong danh sách tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực 1 năm kể từ ngày kí.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, TV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Ngô Thanh Xuân