Tổng số: 88
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
388/KH-UBND 05/11/2021
Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 17-CT/TU ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 139
3056/UBND-TH 08/07/2021
V/v triển khai thực hiện mức thu phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư số 47/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính
Lượt xem: 195
6/HD-UBND 13/01/2021
Một số nội dung thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025 ban hành theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 733
4995/QĐ-UBND 31/12/2020
V/v phê duyệt danh sách viên chức ngành Y tế hưởng chính sách thu hút đợt II năm 2020
Lượt xem: 250
2815/QĐ-UBND 25/08/2020
Về việc phê duyệt danh sách, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND
Lượt xem: 225
1994/QĐ-UBND 26/06/2020
Về việc phê duyệt danh sách, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND
Lượt xem: 4261
507/HD-UBND 14/02/2020
Thực hiện Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Lào Cai bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 35/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020
Lượt xem: 167
23/KH-UBND 22/01/2020
Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018 - 2025 và năm 2020
Lượt xem: 0
12/KH-UBND 15/01/2020
Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 0
4179/QĐ-UBND 11/12/2019
Phê duyệt điều chỉnh bổ sung một số nội dung tại quyết định số 3987/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh phê duyệt đề án hỗ trợ người có công vói cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 0
123456789