Thông báo :

Thông báo tuyển sinh THPT chuyên năm học 2013-2014

6/6/2013 | 5042 lượt xem    Xuất ra máy in    Xuất ra file PDF   

        SỞ GD&ĐT LÀO CAI

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 06/KH-THPT CHUYÊN

                          

                       Lào Cai, ngày 25  tháng 5  năm 2013

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH
VÀO LỚP 10 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN TỈNH LÀO CAI NĂM HỌC 2013 - 2014

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành theo Thông tư số 06/2012TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ vào văn bản số 610/SGD&ĐT-KT&KĐ ngày 13/5/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai về việc hướng dẫn thi và xét tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2013 - 2014.

Trường THPT chuyên tỉnh Lào Cai lập kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên tỉnh Lào Cai năm học 2013 - 2014 như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2013 - 2014 gồm:  01 lớp chuyên Toán, 01 lớp chuyên Lý, 01 lớp chuyên Hoá, 01 lớp chuyên Sinh, 01 lớp chuyên Văn, 01 lớp chuyên tiếng Anh, 01 lớp chuyên tiếng Trung Quốc và 01 lớp không chuyên.

Mỗi lớp chuyên tuyển tối đa không quá 35 học sinh, lớp không chuyên tuyển 40 học sinh. Tổng số học sinh tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên năm học 2013 – 2014 là 250 học sinh.

 II. ĐỐI TƯỢNG, HỒ SƠ, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN 

 1. Đối tượng dự tuyển

   Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30/01/2013  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn tuyển sinh năm học 2013 – 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai.

    Học sinh đăng ký dự thi vào trường THPT chuyên, ngoài những quy định trên còn phải đủ các điều kiện sau đây:

    - Tốt nghiệp THCS trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

    - Xếp loại hạnh kiểm cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên; xếp loại học lực cả năm của ít nhất 3 năm cấp THCS từ khá trở lên;

        - Xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên;

    - Học sinh dự thi vào lớp chuyên Tiếng Trung Quốc: phải học đủ 4 năm môn Tiếng Trung Quốc ở các lớp cấp THCS.   

 2. Hồ sơ dự tuyển:

2.1. Đơn dự thi (mua tại trường).

2.2. Giấy khai sinh (Bản sao hợp lệ)

2.3. Học bạ THCS (Bản chính).

2.4. Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

2.5. 02 ảnh (chụp kiểu chứng minh thư cỡ 3x4, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, môn thi chuyên sau mỗi ảnh).

3. Điều kiện dự tuyển:

Học sinh trong đối tượng quy định và có đủ hồ sơ hợp lệ.

III. ĐĂNG KÝ, NGUYỆN VỌNG DỰ TUYỂN

- Mỗi họcsinh được đăng ký 01 nguyện vọng môn chuyên, riêng các học sinh đăng ký dự thi chuyên Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Tiếng Anh có thể đăng ký dự thi nguyện vọng 2 môn chuyên Sinh học hoặc chuyên Tiếng Trung Quốc (những học sinh này phải thi 2 môn chuyên theo quy định).

         - Học sinh đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên, nếu có nguyện vọng dự thi hoặc xét tuyển vào trường THPT theo địa bàn tuyển sinh phải nộp hồ sơ dự thi vào trường THPT chuyên và đơn đăng ký tham gia dự thi hoặc tham gia dự xét tuyển tại trường THPT đó; trường THPT Chuyên sẽ giao trả hồ sơ cho học sinh không trúng tuyển, ngay sau khi có danh sách trúng tuyển đã được Sở Giáo dục và Đào tạo duyệt để học sinh nộp hồ sơ tại trường THPT nơi học sinh có nguyện vọng đăng ký dự thi hoặc xét tuyển.

- Lưu ý: Khi học sinh thi đỗ vào trường THPT chuyên Lào Cai, nhà trường tổ chức học theo chương trình nâng cao và định hướng bồi dưỡng ôn tập cho các lớp chuyên, lớp không chuyên theo các khối thi đại học như sau:

+ Các lớp chuyên Toán, Lý, Hóa và lớp không chuyên: Học chương trình nâng cao và bồi dưỡng thêm các môn để dự thi đại học khối A và khối A1.

+ Lớp chuyên Sinh: Học chương trình nâng cao và bồi dưỡng thêm các môn để dự thi đại học khối A, B.

+ Các lớp chuyên Văn, Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc: Học chương trình nâng cao và bồi dưỡng thêm các môn để dự thi đại học khối C, D.

 

IV. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Thituyển

 

V. TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH:

 1. Môn thi, chương trình thi và đề thi:

- Môn thi: Thi viết 04 môn: Toán học, Ngữ văn, Ngoại ngữ (học sinh có thể đăng ký thi môn Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung Quốc) và môn thi chuyên theo qui định. (Môn chuyên của lớp chuyên nào chính là môn đó)

- Chương trình thi: Trong phạm vi chương trình THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu ở lớp 9.

- Đề thi:Sở GD&ĐT tổ chức ra đề thi, sao in; đề thi phát đến từng thí sinh.

2. Thời gian làm bài:

- Môn  không chuyên: 120 phút với môn Toán và môn Ngữ văn; 90 phút với môn Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc.

- Môn chuyên: 150 phút.

3.  Lịch thi:

 

 

Ngày thi

Buổi thi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ mở bì

đề thi

Giờ phát đề thi

Giờ bắt đầu

làm bài

22/6/2013

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7h20

7h25

7h30

Chiều

Toán học

120 phút

13h50

13h55

14h00

23/6/2013

Sáng

Ngoại ngữ

90 phút

7h20

7h25

7h30

Chiều

Môn chuyên: Toán, Vật lí, Hóa học,  Ngữ văn, Tiếng Anh

150 phút

13h50

13h55

14h00

24/6/2013

Sáng

Môn chuyên:Sinh học, Tiếng Trung Quốc

150 phút

7h20

7h25

7h30

 

 

VI. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

- Từ  05/6/2013 đến 08/6/2013: Phát hành đơn xin dự thi (theo mẫu)

- Từ  08/6/2013 đến 10/6/2013: Thu hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10.

- Từ  10/6/2013 đến 13/6/2013: Nhập danh sách thí sinh đăng kí dự thi.

- Ngày 14/6/2013: Nhà trường báo cáo số lượng và danh sách thí sinh dự thi với Sở GD&ĐT.

- Từ ngày 21/6/2013 thí sinh xem số báo danh, phản ánh những sai lệch về hồ sơ dự thi với Ban tuyển sinh để sửa chữa.

- Từ 22/6/2013 đến 24/6/2013: Thi theo lịch

- Từ 25/6/2013 đến 28/6/2013: Chấm thi.

- Ngày 29/6/2013: Duyệt kết quả tuyển sinh và niêm yết danh sách trúng tuyển.

- Từ 29/6/2013 đến 01/7/2013: Trả hồ sơ cho những thí sinh không trúng tuyển.


 VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Tiếp nhận số lượng và danh sách thí sinh dự thi; thành lập các Hội đồng ra đề thi, coi thi, chấm thi, duyệt kết quả tuyển sinh.

2. Trường THPT chuyên:

- Tổ chức tuyên truyền và thông báo kế hoạch tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh, lập danh sách thí sinh dự thi.

- Thông báo danh sách trúng tuyển và trả hồ sơ cho thí sinh không trúng tuyển đúng quy định.

Nơi nhận

- Sở GD&ĐT (bc);

- Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên;

- Lưu: VT;

- Đăng tải trên website của trường.

HIỆU TRƯỞNG

( Đã kí)

 

 

 

Nguyễn Trường Giang

 

Tác giả: