Tổ Thể dục

Phó chủ tịch Công đoàn: Chu Thanh Hà

Ngày sinh: 16-9-1980

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Giáo dục thể chất

Năm công tác tại trường: Từ năm 2004 đến nay

Tin tức mới nhất