Những thế cờ tàn thông dụng - HK I - NH 2018-2019 - Nguyễn Trọng Thủy
In trang

NHỮNG THẾ CỜ TÀN THÔNG DỤNG

 

I. NHỮNG NGUYÊN TẮC CHÍNH KHI BẮT ĐẦU VÁN ĐẤU.

          1. Ba nguyên tắc chính.

- Nguyên tắc 1: Nhanh chóng khống chế khu trung tâm.
- Nguyên tắc 2: Triển khai nhanh chóng và hài hoà toàn bộ lực lượng.
Để đảm bảo nguyên tắc này, người chơi cờ cần tiến hành phát triển lực lượng của mình theo trình tự sau:
+ Tiến tốt cột c, d, e lên chiếm giữ và khống chế trung tâm.
+ Phát triển các quân nhẹ ( T, M )hướng về trung tâm.
+ Nhập thành đưa Vua vào vị trí an toàn.
+ Đưa các quân nặng ( H, X) ra những vị trí thuận lợi để tham chiến.
- Nguyên tắc 3: Xây dựng cấu trúc Tốt vững chắc.
Tuy là quân cờ yếu nhất và kém cơ động nhất, nhưng Tốt có ảnh hưởng rất lớn đến tính chất của thế cờ

Ví dụ minh họa: Ván cờ Ý

1.e4 e5 2.Mf3 Mc6 3.Tc4 Tc5 4.0-0 Mf6 5.d3 d6 6.Mc3 0-0 7.Tg5 Tg4 (hình33)

Sau khi đã triển khai 3 nguyên tắc chính nói trên, bây giờ Trắng đang tính toán việc đi chốt lên a3 để rồi sau đó b4 tấn công Tượng đen, hoặc nhảy Mã d5 trung tâm hóa Mã chuẩn bị cho việc tấn công ở cánh vua. Đen cũng có thể làm tương tự bằng cách đi chốt lên a6, để rồi b5 tấn công Tượng đen v.v..

 

2.     Hậu chống tốt.          

   Thông thường bên có Hậu thắng cờ, chỉ khi bên có tốt đứng ở hàng ngang thứ 2 (hoặc 7) chuẩn bị phong cấp đồng thời Vua đứng gần tốt của mình thì cờ sẽ hòa nếu là chốt cột Xe hoặc tốt cột Tượng. Chốt ở các cột khác đều thua.

Ví dụ 1 (hình 81) Nhận xét: Trắng có tốt f6 là tốt cột Tượng. Vì thế ván cờ có kết thúc hòa như sau:

1.Hg6! Xg2 2.Hg2!! Vg2  3.f7 Hb2+ 4.Vg8 Hb3 5.Vh8 Hf7  [pat]½-½

Ví dụ 2  (hình 82) 1.Hd4 Vh2 2.Hh4+ Vg1 3.Vb6 Vf1 4.Hf4+ Ve2 5.Hg3 Vf1 6.Hf3+ Vg1 7.Vc5 Vh2 8.Hf2 Vh3 9.Vd5 Vh2 10.Ve4 Vh1 11.Hh4+ Vg1 12.Vf3 Vf1 13.Hf2#

 

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+-mKQ'

6-wq-+-zP-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-tr-+"

1+-+-+-mk-!

  Xabcdefghy(H.81)

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7mK-+-+-+-'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-mk-#

2-wQ-+-+p+"

1+-+-+-+-!

  xabcdefghy(H.82)

3. Xe chống tốt          

    Nếu bên mạnh hơn cả Vua và Xe đều kiểm soát được HVPC của tốt thì sẽ thắng cờ. Ví dụ 1: (hình 83)

1.Xa5  [kiểm soát HVPC]1….h5 2.Vb7 h4 3. Vc6 h3 4.Xa3 h2 4.Xh3 thắng

Ví dụ 2  (hình 84)

1.Xb7! b4 2.Vc7 Vc4 3.Vb6 b3 4.Va5 + Vc3 5.Va4 b2 6.Va3 Vc2 7.Xb2 +

XABCDEFGHY

8RmK-+-+-+(

7+-+-+-+-'

6-+-+-+kzp&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

  xabcdefghy(H.83)

XABCDEFGHY

8-+-mK-+-+(

7+-+-+R+-'

6-+-+-+-+&

5+pmk-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

  xabcdefghy(H.84)

Bài tập:  (Tấn Công Đôi & Mở Đường Công - Trích Cẩm Nang Đòn Phối Hợp)

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7wQ-+-+Lvlk'

6-+-+-+p+&

5+-+-tr-+p%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-zPP#

2-+-+-zP-mK"

1+r+-+-+-!

Xabcdefghy

BT1. Trắng đi trước thắng (16)

XABCDEFGHY

8-+-wqr+k+(

7+p+-+pvln'

6p+-zp-+p+&

5+-trN+-zPp%

4-+-+PvLlzP$

3+-+Q+-+-#

2PzPPtRN+-+"

1+K+-+-tR-!

Xabcdefghy

BT2.Đen đi trước thắng (27)

                                                    

ABCDEFGHY

8-+r+-trn+(

7zpp+-+p+p'

6-+-+-wqpmk&

5+-zp-wQ-+-%

4-+-zpPsNP+$

3+-+P+R+-#

2PzPP+-+-zP"

1tR-+-+-mK-!

Xabcdefghy

BT3.Trắng đi trước thắng(54)

XABCDEFGHY

8r+-+-+k+(

7zp-+-wq-zp-'

6-+p+rzpp+&

5+-+nzP-+-%

4-+-zP-+P+$

3+R+-+-sN-#

2P+-+-wQ-zP"

1+R+-+-mK-!

Xabcdefghy

BT4.Trắng đi trước thắng(67)

Hướng dẫn giải: -   BT1  1.Tg6! -   BT2  1….Te2! -   BT3  1.Me6! -   BT4  1.Xb8!

Bài Tập:  ( Mở Đường Chiếu & Ghim)

XABCDEFGHY

8r+-+r+k+(

7zp-+n+pvlp'

6l+-+-+-+&

5wq-+NsNp+Q%

4-zpL+-+-+$

3+-+-+-+-#

2P+-+-zPPzP"

1+-+R+RmK-!

Xabcdefghy

 

BT5. Trắng đi trước thắng(94)

XABCDEFGHY

8-tr-+-mkr+(

7+-wqn+pzp-'

6p+-sNl+-+&

5+-+-+-zPp%

4-+-+-+-+$

3wQ-+-+P+-#

2PzPP+-+-zP"

1+-mKRtR-+-!

Xabcdefghy

 

BT6. Trắng đi trước thắng(97)

XABCDEFGHY

8-+k+-+-+(

7+pzp-+-+p'

6p+-wqlzp-+&

5+-+N+-zp-%

4-+nzP-+-+$

3+-zP-+LzPP#

2-zP-+Q+-+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

BT7. Trắng đi trước thắng(104)

XABCDEFGHY

8-trr+-+k+(

7zp-+-+p+p'

6-wq-+-+p+&

5+-tR-+P+-%

4-+-+P+-+$

3+-wQ-+-+-#

2PzP-+-+PzP"

1+-tR-+-mK-!

Xabcdefghy

BT8. Đen đi trước thắng(121)

Hướng dẫn giải: -   BT5   1.Hf7! -   BT6   1.Mc8! -   BT7   1.Tg4! -   BT8   1….Xc5!

Bài Tập:   (Tấn Công Tiêu Diệt Quân Phòng Ngự)

 

XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7+pwQn+-+p'

6-+p+-+r+&

5+-+p+-+-%

4-+-+-sN-wq$

3+-+-+P+P#

2PzP-+r+P+"

1+R+-+NmK-!

Xabcdefghy

BT9. Trắng đi trước thắng(411)

XABCDEFGHY

8r+l+-trk+(

7zpp+-wQpzpp'

6-+pzp-wq-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3vLP+-+-+-#

2P+P+-zPPzP"

1+-+RtR-mK-!

Xabcdefghy

BT10. Trắng đi trước thắng(414)

 

XABCDEFGHY

8-+-+-+lmk(

7+-+N+-zp-'

6-+-+-+-zp&

5zP-+-+P+-%

4r+-+Q+-+$

3+-vl-+L+-#

2-+-+-+NzP"

1wq-+-+-vLK!

xabcdefghy

 BT11. Trắng đi trước thắng(427)

 

XABCDEFGHY

8-+-tr-+k+(

7+-+-tR-+p'

6-+-+-+pwQ&

5+-+q+-+-%

4-zpp+L+-+$

3+-+-+-+-#

2-zP-+-zPKzP"

1+-+r+-+-!

xabcdefghy

XBT12. Đen đi trước thắng(439

Hướng dẫn giải: -   BT9     1….Hf4!! -   BT10      1.Hf8!! -   BT11      1.Mf4 -   BT12      1…..Xg1!

Bài Tập:   ( Đòn Phối Hợp Thu Hút)

XABCDEFGHY

8-+-tr-+k+(

7+p+-tR-zp-'

6p+q+-zpQzp&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+P+-+-zP-#

2PvL-+-zP-zP"

1+-+l+-mK-!

Xabcdefghy

BT13. Đen đi trước thắng(308)

 

XABCDEFGHY

8-+-tr-+k+(

7zp-+-zpp+p'

6-+-+-+pwQ&

5+-+l+-+N%

4-+-+-+P+$

3+-+-+r+P#

2P+L+RzP-mK"

1wq-+-+-+-!

Xabcdefghy

BT14. Đen đi trước thắng(281)

   XABCDEFGHY

8-+-+-mk-+(

7+-+p+p+p'

6pwq-zP-zpr+&

5+-+-+-+N%

4-+Q+-+-+$

3+-zPn+P+-#

2Ptr-+-+PzP"

1tR-+-+R+K!

Xabcdefghy

 BT15. Đen đi trước thắng(289)

   XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7zp-tr-+pzp-'

6lzp-+-+-zp&

5+-+p+-+-%

4-wQ-sN-+-+$

3+-+-zPPzPq#

2PzP-+-mK-zP"

1+-+-+-+R!

Xabcdefghy

BT16. Đen đi trước thắng(290)

Hướng dẫn giải: -   BT 13    1….Hh1!! -   BT 14     1….Hh1!! -   BT 15     1….Hg1!! -   BT 16     1….Tf1!

 

II. SỨC MẠNH CỦA SỰ TẬP TRUNG QUÂN

Trong bất kỳ thời điểm nào của ván đấu , khi có thời cơ cần nhanh chóng tập trung lực lượng về một mối để chuẩn bị tung ra đòn phối hợp quyết định, hoặc tăng cường cũng cố hệ thống phòng ngự khi thế cờ đang suy yếu có hiểm họa bị tấn công. Cần phải nhớ rằng không bao giờ là thừa khi tập trung lực lượng đầy đủ và liên hoàn liên kết sẳn sàng cho một cuộc chiến đấu .

1. Tập trung quân nặng trên cột mở và na mở .

 Sức mạnh của sự tập trung quân này rất lớn, nó có khả năng hủy diệt đối phương nhanh chóng, nếu có cầm cự được thì một ưu thế về tàn cuộc là không thể tránh khỏi .

Ví dụ 1 : Trắng : Vg1,Hf3,Xf1,Xf4,Mc6,a2,d5,e4,g2.h3

                  Đen :    Vh8,Hg6,Xe8,Xc4,Td7,a7,b6,e7,f6,h7      1.? + - ( Hình 1)

Trắng đi trước  thắng Trắng có lực lượng tập trung đe dọa lớn trên cột f . vì thế đòn phối hợp tất yếu phải xảy ra :

1.Me7! Xe7 2.Xf6 Hg5 3.Xf8 Vg7 4.Xg8! Vg8 5.Hf8 #  1 - 0

Ví dụ 2 : Trắng : Vh1,Hb3,Xg1,Xg2,Mc3,a4,e2,h2

               Đen    : Vh8,Hd8,Xf8,Xf4,Td6,a7,c6,f6,h7                1.? + ( Hình 2 )

)

1.Mb5!! Te5 [ 1….Xb4 2.Md6! Xb3 3.Xg8! thắng ; 1….cb5 2.Hg3!(tập trung thêm quân !) ] 2.Md6! Xg4 º [ 2…Hd6 3.Hg8 : 2….Td6 3.Hg3 + ] 3.Xg4 Td6 4.Hd3! Xf7 [ 4….Te5 5.Hh7! Vh7 6.Xh4 # ] b5.Hd6! + 1 - 0

Ví dụ 3 : Trắng:Vb1,He6,Xf1,Tb6,Tb3,Mc3,a2,b2,c2,e5,h2

                 Đen :Vb8,Hc7,Xd8,Xd2,Tb7,Tg5,a6,b5,h7 1….? +  ( Hình 3 )

1….Hc3!! [ đòn phối hợp được tung ra sau khi đã tập trung đủ lực lượng ] 2.Td8  [ 2.bc3?? Xd1 3.Xd1 Xd1 4.Vb2 Tc1 # ] 2….Hf3!! 3.Tc7 Vc7 4.Hf7 Hf7 5.Xf7 Xd7

XABCDEFGHY

8-+-+r+-mk(

7zp-+lzp-+p'

6-zpN+-zpq+&

5+-+P+-+-%

4-+r+PtR-+$

3+-+-+Q+P#

2P+-+-+P+"

1+-+-+RmK-!    XabcdefghH 1

XABCDEFGHY

8-+-wq-tr-mk(

7zp-+-+-+p'

6-+pvl-zp-+&

5+-+-+-+-%

4P+-+-tr-+$

3+QsN-+-+-#

2-+-+P+RzP"

1+-+-+-tRK! X 

abcdefghyH.2

 ABCDEFGHY

8-mk-tr-+-+(

7+lwq-+-+p'

6pvL-+Q+-+&

5+p+-zP-vl-%

4-+-+-+-+$

3+LsN-+-+-#

2PzPPtr-+-zP"

1+K+-+R+-! xabcdefghy(H.3)

Ví dụ 4 : Trắng : Vc1,Hd2,Xd1,Xh5,Tc3,a3,b2,d5,e3,f3,g2

               Đen    : Vf8,Hd7,Xe8,Xf7,Tb7,a7,b6,c7,d6,f5,g7.       1.? + (Hình 4)

(Trắng vừa chuyển Xe h7-h5 chuẩnbị chồng Xe trên cột h. Đenđã chơi….Vf8?)

1.e4! f4 [1….fe4 2.Xh8 Ve7 3.Hg5 + ] 2.Hf2 Hd8  [ 2…g5 3.Xg5 Ve7 4.Tf6!! Xf6

( 4….Vf6 5.Hh4 ) 5.Xg7 + ] 3.Xh8 Ve7 4.Hh4 +        1 - 0                                         

Ví dụ 5 : Trắng : Vg2,Hf3,Xd3,Xe1,Mc3,a4,b3,c4,d5,e4,f2,g3,h3

                Đen    : Vg7,Hg6,Xg5, Th6,Mf5,Mg4,a6,b7,c5,e5,f7       1….? +

1….Mge3!! 2.Vh2 [ Xee3 Mh4 + ] 2….Md4! 3.He3 Xh5! 4.f4º Hg4 5.h4 Tf4! 6.gf4? [ tốt hơn là 6.Hg1!? tuy sau đó đen vẫn ưu thắng 6….Xh4 7.Vg2 Td2 8.Xf1 Tc3 9.Xc3 Me2 ] 6….Xh4 7.Hh3 Xh3 8.Xh3 Mf3 9.Xf3 Hf3 10.Md1 ef4 11.Vg1 Hb3 12.e5 Vf8 13.d6 Ve8! 14.a5 Hg3 15.Vf1 f3 16.Me3 f2  +         0 – 1

*Ví dụ 6: Trắng : Vg1,Ha2,Xa6,Xf7,Mg5,b2,c3,e6,g4,h3

                Đen    :  Vg8,Hc8,Xb8,Xf8,Mc4,b5,c7,d6,g7,h6. 1.? + (Hình 6)

 ABCDEFGHY

8-+-+rmk-+(

7zplzpq+rzp-'

6-zp-zp-+-+&

5+-+P+p+R%

4-+-+-+-+$

3zP-vL-zPP+-#

2-zP-wQ-+P+"

1+-mKR+-+-!  Xabcdefghy(H.4)

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+p+-+pmk-'

6p+-+-+qvl&

5+-zpPzpntr-%

4P+P+P+n+$

3+PsNR+QzPP#

2-+-+-zPK+"

1+-+-tR-+-!  Xabcdefghy(H.5)

 ABCDEFGH

8-trq+-trk+(

7+-zp-+Rzp-'

6R+-zpP+-zp&

5+p+-+-sN-%

4-+n+-+P+$

3+-zP-+-+P#

2QzP-+-+-+"

1+-+-+-mK-!  

abcdefgh(H.6)

1.Xa7!!  [ 1.Hb1 hg5 2.Hg6 Xf7 3.Hf7 Vh7 4.Hh5 Vg8 = ] 1….Xb7 [  1…hg5 2.Xfc7 + ; 1…Xf7 2.ef7 Vf8 ( 2…Vh8 3.Hb1 hg5 4.Hg6 ) 3.Xc7! + ] 2.Hb1 hg5 3.Hg6 Xf7 4.Hf7 Vh7 5.Xb7 Hb7 6.e7 Ha7 7.Vh2   1 - 0 (Blehm)    

 2. Tập trung quân nặng trên hàng ngang

Là sự phát triển của quân nặng trên cột mở thẩm quyền đến hàng 6-7-8 nơi có Vua đen đang trú ẩn để tiêu diệt quân phòng ngự , hoặc quét sạch các chốt trên hàng 6-7 để dọn đường cho chốt mình .

Ví dụ 1 : Trắng : Ve3,Xc1,Xc3,Ma3,a6,d4,e4,f3,g3,h2

                Đen    : Vb8,Xd8,Xh8,Td7,a7,b6,b5,e6,f6,g7,h7.     1.? + (Hình 7)

1.Xc7! [xâm nhập hàng 7 với sự hổ trợ của chốt hàng 6! (Nguyên tắc Nimzovich )] 1…Xc8 2.Xb7 Va8 3.Xd7!! Xc1 4.Mb5 Xhc8 [ Đen phải giám sát cột "c" vì Trắng dọa5.Xa7 Vb8 6.Xb7 Va8 7.Mc7 chiếu hết ; còn như 6….Vc8 7.Ma7 và Xb8 đen cũng thua] 5.Xg7 h6 6.Xa7 Vb8 7.Xb7 Va8 8.Xa7 Vb8 9.Xb7 Va8 [ Lập lại các nước đi để lấy thời gian suy nghĩ cho nước sau ] 10.g4 [ Ý đồ tạo chốt thông (Hình 8)]

10….e5 11.d5 X1c5 12.Xa7 Vb8 13.Xb7 Va8 14.Xb6 Xb8 15.Xb8 Xb8 16.a7 Vb717.Md6 Va7 18.Me8 Vb6 19.Mf6 Xc3 20.Vf2 Xc7 21.h4 Xf7 22.Mh5 Vc7 23.g5! hg5 24.hg5 Xh7 25.Mf6 Xh2 26.Vg3 Xh1 27.Vg2 Xh8 28.g6  Đen đầu hàng  

Ví dụ 2: 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Mf3 c6 4.Hc2 Mbd7 5.g3 Td6 6.Tg2 f5 7.0 -0 Mgf6 8. cd5 cd5  9.Mc3 a6 10.Tf4! Tf4 11. gf4 0-0 12.Ma4 Mb6 13.Mc5 Hd6 14.Me5 Xb8 15.a4!Ma8 16.a5 Td7 17.Xfc1 Tb5 18.e3 Xfc8 19.Xa3 Xc7 20.Xc3 He7 (Hình 9)Y

XABCDEFGHY

8-mk-tr-+-tr(

7zp-+l+-zpp'

6Pzp-+pzp-+&

5+p+-+-+-%

4-+-zPP+-+$

3sN-tR-mKPzP-#

2-+-+-+-zP"

1+-tR-+-+-!  xabcdefghH.7

XABCDEFGHY

8k+r+-+-+(

7+R+-+-+-'

6Pzp-+pzp-zp&

5+N+-+-+-%

4-+-zPP+P+$

3+-+-mKP+-#

2-+-+-+-zP"

1+-tr-+-+-!  xabcdefghH.8

XABCDEFGHY

8ntr-+-+k+(

7+ptr-wq-zpp'

6p+-+psn-+&

5zPlsNpsNp+-%

4-+-zP-zP-+$

3+-tR-zP-+-#

2-zPQ+-zPLzP"

1+-tR-+-mK-!  XabcdefghyH.9

 [Bề ngoài có vẻ Đen đang phòng thủ rất chặc chẻ nhưng Trắng đã phát hiện ra   điểm yếu b7 của đen và bắt đầu cuộc tấn công] 21.Tf1 Tf1[ Trắng đổi Tượng làm suy yếu quân phòng thủ ] 22.Vf1 Xbc8 23.Hb3 Me8 24.Mb7! Xb7 25.Hb7!! Hb7 26. Xc8 Vf827.Xb8!(H.10)  27….He7 28.Xa8 g6 29.Xcc8 Vg7 30.Xe8 Hc7 31.Xec8 Hb7 32.Xab8 Ha7 33.Xh8!He7 34.Xbg8 Vh6 35.Xg6 Vh5 36.Xg3 Vh4 37.Mf3 Vh5 38.Xhg8 Đen đầu hàng.

XABCDEFGHY

8n+R+nmk-+(

7+q+-+-zpp'

6p+-+p+-+&

5zP-+psNp+-%

4-+-zP-zP-+$

3+-+-zP-+-#

2-zP-+-zP-zP"

1+-tR-+K+-!

   Xabcdefghy (H.10)

 

XỬ LÝ ĐA SỐ TỐT TRÊN CÁNH

 Nguyên tắc chính : Tìm cách đổi tất cả chốt trên  cánh - có - ưu - thế - hơn -chốt cho đến khi xuất hiện chốt thông.

*Ván Romani - Tahl   ( Phòng thủ  Benoni )

1.d4 Mf6 2.c4 e6 3.Mc3 c5 4.d5 ed5 5.cd5 d6 6.Mf3 g6 7.g3 Tg7 8.Tg2 0-0  9.0-0 a6 10.a4 Mbd7 11.Md2 Xe8 12.Mc4 Mb6 13.Me3 Mg4 !14.Hb3 Xb8 15.h3 Me3 16.Te3 Md7 17.Me4 He7 18.Tf4 Me5 19.Hb6 Mc4 20.Hb3 b5 21.ab5 ab5 (H. 11)

Đen đã có đa số chốt trên cánh , bây giờ là tìm cách biến nó thành chốt thông! 22.g4 Tb2 [ Quét sạch chướng ngại vật trên đường tiến lên . ] 23.Md6 Ta1 24.Mc4 Xa8 25.Mb6[ 25.Hb5?! He2 26.Tf3 Ta6! ] 25….Xa5 26.d6 Ha7 27.Tc6 Te6 28.Hc2 Xb8 29.Md5 Td5 30.Td5 Xa4! 31.e3  Tg7 32.Tc6 [ tốt hơn nên chơi 32.Xd1 . Giờ đây Đen cần tiêu diệt chốt Trắng để làm cho chốt mình trở nên sáng giá ] 32…Hb6 33.Td5 Xf4! 34.ef4 Hd6 35.He4 Xd8 36.Tb3 b4 Cứ tiến xuống! (Hình 12)

37.Ta4 Hd4 38.He7 Tf6 39.Hb7 Hf4 40.Tb3 c4 41.Tc2 Te5 Hai chốt liên kết tạo nên sức mạnh khủng khiếp ! 42.Hg2 b3 43.Tb1 c3 Trắng đầu hàng.  

   Ván Smyslov - Szabo  ( Phòng thủ Grunfeld)

1.c4 Mf6 2.Mf3 g6 3.d4 Tg7 4.g3 0-0 5.Tg2 d5 6.cd5 Md5 7.0-0 c5 8.e4 Mf6 9.e5 Md5 10.dc5 Mb4 11.Mc3 M8c6 12.He2 Hd3 13.Xd1 He2 14.Me2 Me5 15.Me5 Te5 16.Th6 Xe8 17.Xd2 Mc6 18.Mf4 Tf5 19.Xae1 Tg7 20.Tg7 Vg7 21.a3 g5 22.Md5 Xed8 23.Xed1 Tg4 24.f3 Te6 25.b4 h6 26.Vf2 Xd7 (Hình 13)

XABCDEFGHY

8-trl+r+k+(

7+-+-wqpvlp'

6-+-zp-+p+&

5+pzpP+-+-%

4-+n+NvL-+$

3+Q+-+-zPP#

2-zP-+PzPL+"

1tR-+-+RmK-!    XabcdefghH.11

XABCDEFGHY

8-+-tr-+k+(

7+-+-+pvlp'

6-+-wq-+p+&

5+-zp-+-+-%

4-zp-+QzPP+$

3+L+-+-+P#

2-+-+-zP-+"

1+-+-+RmK-!  XabcdefghH.12

XABCDEFGHY

8r+-+-+-+(

7zpp+rzppmk-'

6-+n+l+-zp&

5+-zPN+-zp-%

4-zP-+-+-+$

3zP-+-+PzP-#

2-+-tR-mKLzP"

1+-+R+-+-!   XabcdefghH.13

27.Mc3! [ Càng có ít quân thì chốt thông trong tương lai càng ít gặp trở ngại ! ] 27….Xd2 28.Xd2 Xd8 29.Xd8 Md8 30.f4 gf4 31.gf4 Tb3 32.Ve3 Vf6 33.b5 e5(H.14)

 [ 33…Ve6? 34.c6 Vd6 35.b6 Mc6 36.Tc6 ] 34.Me4 Ve6 35.c6 ef4 36.Vf4 bc6 37.Mc5 Vd6 38.Mb3 cb5 39.h4 Mc6 40.Tc6 Vc6 41.Vg4 b4 42.ab4 Vb5 43.Md4    Đen đầu hàng .  

*Một ví dụ khác

Trắng : Vh1,Hc2,Xe1,Xf1,Tb2,Td3,Ma4,a3,b4,c4,e4,f2,g2,h2 .

Đen    :  Vg8,Hc7,Xb8,Xe8,Tc8,Tf6,Md7,a5,c6,d6,e5,f7,g7,h6 .   1.? + (Hình 15)

1.Tc3 ab4 2.ab4 Mf8 3.b5 cb5 4.cb5 Td7 5.Xb1 Xec8 6.b6 Hb7 [ Hậu phải đóng vai trò phong tỏa chốt thông ! Thật là một bất tiện chođen ] 7.Tb5 Xa8 8.Hb3 Te6 9.Hb4 Te7 10.Xfc1 d5 11.Hb2 d4 (Hình 16)

 

XABCDEFGHY

8-+-sn-+-+(

7zpp+-+p+-'

6-+-+-mk-zp&

5+PzP-zp-+-%

4-+-+-zP-+$

3zPlsN-mK-+-#

2-+-+-+LzP"

1+-+-+-+-!   XabcdefghH.14

XABCDEFGHY

8-trl+r+k+(

7+-wqn+pzp-'

6-+pzp-vl-zp&

5zp-+-zp-+-%

4NzPP+P+-+$

3zP-+L+-+-#

2-vLQ+-zPPzP"

1+-+-tRR+K!    xabcdefghH.15

XABCDEFGHY

8r+r+-snk+(

7+q+-vlpzp-'

6-zP-+l+-zp&

5+L+-zp-+-%

4N+-zpP+-+$

3+-vL-+-+-#

2-wQ-+-zPPzP"

1+RtR-+-+K!   XabcdefghH.16

 

12.Tb4! Tg5 13.Xc8 Xc8 14.He2 Xa8 15.Td6 Mg6 16.Hc2 Xc8 17.Tc7 Td8 18.Mc5 Xc7 19.Mb7 Xc2 20.Md8 Tc8 21.g3 Xf2 22.Xc1 Xf6 23.Xc8 Xb6 24.Tc4 Vh7 25.Mf7  đen xin thua .

 

 

 

TẤN CÔNG BẰNG LÀN SÓNG TỐT

Khi trung tâm đã đóng kín , tấn công bằng "làn sóng chốt " là một phương án dũng mãnh và quyết liệt bất chấp cả hai bên nhập thành hay chưa . Tuy nhiên hiệu quả cao nhất là khi hai bên nhập thành khác phía .   Một số ví dụ minh họa :

*Ván Kotov - Poliak , Moscow 1937

Trắng : Vb1,He2,Xd1,Xh1,Te3,Mf4,a3,b2,c2,d4,f3,g2,h2.

Đen    : Vg8,Hc8,Xa8,Xf8,Te7,Mf6,a7,b6,c7,d7,d5,g7,h7.          1.? + (Hình 17)

1.g4 Hb7 2.h4 b5 3.Hd3!Me8 4.h5 Xf6 5.g5 các chốt trắng ào ạt tiến lên! 5….Xd6 6.Hf5 b4 7.ab4 a5 8.g6 Mf6 9.h6! rất quyết tâm ! 9….hg6 10.Hg6 Tf8  [ 10….Me8 11.h7 Vh8 12.Hd6 và 13.Mg6 chiếu bí ] 11.h7 Mh7  [ 11….Vh8 cũng thua vì 12.Hf7 Mh7 13.Xh7 Vh7 14.Xh1 Xh6 15.Xh6 Vh6 16.Hg6 chiếu bí ] 12.Hh7 Vf7 13.Hf5 Vg8 14.Mg6 Xf6 15.Xh8 Vf7 16.Me5 Ve8 17.Hd7 #

Ván Riumin - Kan ,Moscow1936

Trắng :       Vg1,Hc2,Xa1,Xf1,Td3,Te5,Mc3,a2,b2,d4,e3,f2,g2,h3 .

Đen  :         Vg8,Hb8,Xa8,Xe8,Tc8,Td6,Mf8,a7,b7,c6,d5,f7,g7,h7 .  1.?  + (Hình 18) 1.f4 f6 2.Td6 Hd6 3.Xf3 Te6 4.Vh1 Xe7 5.Xg1 Xae8 6.g4! [Tất cả đều đã được chuẩn bị tốt, chốt trắng đe doạ tràn qua trận địa đối phương] 6….Tf7 7.Hf2 Vh8 8.h4 a6? 9.f5 c5 10.Me2 cd4 11.ed4 Hb4 12.Mf4 Xe1 13.Xg3 Xg1 14.Xg4 15.He7 Vh8 15.g5 fg5 16.hg5 He3! [Việc đổi Hậu có lẻ là giải pháp tốt nhất cho đen](H.19)]

XABCDEFGHY

8r+q+-trk+(

7zp-zppvl-zpp'

6-zp-+-sn-+&

5+-+p+-+-%

4-+-zP-sN-+$

3zP-+-vLP+-#

2-zPP+Q+PzP"

1+K+R+-+R!    

abcdefghH.17

XABCDEFGHY

8rwql+rsnk+(

7zpp+-+pzpp'

6-+pvl-+-+&

5+-+pvL-+-%

4-+-zP-+-+$

3+-sNLzP-+P#

2PzPQ+-zPP+"

1tR-+-+RmK-!  XabcdefghyH.18

XABCDEFGHY

8-+-+rsn-mk(

7+p+-+lzpp'

6p+-+-+-+&

5+-+p+PzP-%

4-+-zP-sN-+$

3+-+Lwq-+-#

2PzP-+-wQ-+"

1+-+-+-tRK!   xabcdefghy(H.19)

 

17.He3 Xe3 18.Vg2 Te8 19.Vf2 Xe7 20.Xc1 Tc6 21.Vf3 Xf7 22.Vg4 (Hình 20) [ Trắng đang dọa 23.Ta6 đen càng thêm khó khăn trong phòng thủ ]

22….Xc7 23.Me6 Me6 24.fe6 Vg8 25.Vf5 Vf8 26.Ve5 [ Thế đứng ở trung tâm rất tốt cho trắng ]26….g6 27.Vd6 Xe7 28.Ta6 Ve8 29.Td3  Đen đầu hàng.  

Ván Alek – M: Trắng : Vg1,He2,Xa6,Xd1,Tb3,Tc1,Mg5,c3,d4,e5,f2,g2,h3 .

                        Đen :Vh8,Hd7,Xb8,Xf8,Te7,Tf5,Mc6,b5,c7,d5,f7,g7,h6 .1.? + (Hình 21)

1.g4! Tg6[ 1….hg5? 2.gf5 Hf5 3.Xc6 Trắng ưu thắng ] 2.Mf3 Md8 3.Me1 c6 4.Md3 Me5 5.f4! f5 6.ef5 Tf6 7.f5 Md4 8.cd4 Td4 9.Vg2 Xbe8 10.Hf3 Tf7 11.Mf4 Te5 12.Ta3 Xg8 13.Tc5 Tb8 14.Tf2 Xe4?15.He4 Đen chịu thua.

Ván Kotov - Brostein (Champion USSR 13th ,1945 )

Trắng :   Vg1,Hd1,Xa1,Xe1,Tg2,Tg5,Mc3,Mh4,a2,b2,c4,f4,g3,h2

Đen   : Vg8,He8,Xa8,Xf8,Tc8,Tg7,Md7,Me5,a7,b7,c6,e4,f5,h6 .1.? + (Hình 22)

XABCDEFGHY

8-+-+-sn-mk(

7+p+-+rzpp'

6p+l+-+-+&

5+-+p+PzP-%

4-+-zP-sNK+$

3+-+L+-+-#

2PzP-+-+-+"

1+-tR-+-+-!    XabcdefghyH 20

XABCDEFGHY

8-tr-+-tr-mk(

7+-zpqvlpzp-'

6R+n+-+-zp&

5+p+pzPlsN-%

4-+-zP-+-+$

3+LzP-+-+P#

2-+-+QzPP+"

1+-vLR+-mK-! X 

abcdefghyH.21

 ABCDEFGHY

8r+l+qtrk+(

7zpp+n+-vl-'

6-+p+-+-zp&

5+-+-snpvL-%

4-+P+pzP-sN$

3+-sN-+-zP-#

2PzP-+-+LzP"

1tR-+QtR-mK-!     XabcdefghH.22

1.Mf5! [ Thí Mã lấy hai chốt mở đường tấn công ] 1….Xf5 2.Me4! Hf8 3.Md6 Xg5 ?! [ Nên 3….hg5 cầm cự lâu hơn ] 4.fg5 hg5 5.Xf1 He7 6.Mf5 Hc5 7.Vh1 Mf6 8.Mg7 Meg4 [ Đen giăng bẫy . Như 8.Hd8 Vg7 9.h3 Mf2 10.Vh2 Th3 11.Ha8 M6g4 12.Vg1 Me4 13.Vh1 Mg3   chiếu hết . ] 9.Xf6! Vg7 10.Xf1 Te6 11.He2  Xe8 12.h3 Me3 13.b4 He5 14.Xae1  Trắng thắng . 

"Trong trung cuộc vấn đề cơ bản là sự phối hợp hoạt động của các quân. Và chính từ vấn đề này - sẽ làm nổi bật điểm yếu của phần lớn người chơi cờ. Rất nhiều tay cờ tấn công chỗ này một quân đằng kia quân khác - mà không có sự phối hợp nào cả để về sau rất ngạc nhiên khi thấy thế cờ của mình yếu hơn."                               

-  Kh.R.Capablanca (VĐTG lần thứ III)

 

XỬ LÝ ƯU THẾ HƠN TỐT

Xe + chốt chống Tượng + tốt

  Trong rất nhiều trường hợp người chơi cờ có ưu thế vật chất bỗng quyết định trả lại ưu thế vật chất cho đối phương để chuyển về cờ tàn chốt có ưu thế thắng.

Ví dụ 1       Trắng : Vg3,Xd1,Xc8,a2,,f5,h2                   

                    Đen    : Vd6,Xb5,e4,g5,h7.       1.? + (Hình 35)

1.Xd8 Ve5 2.X8d5! Xd5 3.Xd5 Vd5 4.a4[ Trắng có hai tốt thông “a” và “f” ưu thế lớn ] 4….h5 5.f6 h4 6.Vg4 Ve6 7.a5 e3 8.Vf3 g4 9.Ve3     Đen xin thua .  

Ví dụ 2 :     Trắng : Vg1,Hd5,Tb3,Xa1,b2,c2,f2,g2,h2                   

                   Đen   : Vg8,Hb6,Tc5,Xf8,b5,e5,f7,g7,h7 .  1.? +   (Hình 36)

1.Xa8! Tf2  2.Vf1  Hf6 3.Hf7 Hf7 4.Tf7 Vf7 5.Xf8 Vf8 6.Vf2 [ Trắng sẽ thắng ván cờ này nhờ vào chốt thông xa ] 6….Ve7 7.Ve3 Vd6 8.Ve4 b4 9.c3 b3 10.c4 g6 11.g4 h5 12.gh5 gh5 13.h4 Vc6 14.Ve5 Vc5 15.Vf5 Vd4 16.Vf4 Vc5 17.Ve5[ Trắng sử dụng qui tắc "tam giác" ] 17….Vc4 18.Ve4 Vc5 19.Vd3  Đen đầu hàng .       

Ví dụ 3 :     Trắng : Vc3,Xg3,a2,b3,f6,g5,h4

                    Đen    : Vg8,Tf5,b5,c6,e6,f7,g6,h5 . 1.? + (Hình 37) + -)

XABCDEFGHY

8-+R+-+-+(

7+-+-+-+p'

6-+-mk-+-+&

5+r+n+Pzp-%

4-+-+p+-+$

3+-+-+-mK-#

2P+-+-+-zP"

1+-+R+-+-!

XabcdefghyH 35

XABCDEFGHY

8-+-+-trk+(

7+-+-+pzpp'

6-wq-+-+-+&

5+pvlQzp-+-%

4-+-+-+-+$

3+L+-+-+-#

2-zPP+-zPPzP"

1tR-+-+-mK-!    XabcdefghH 36

XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7+-+-+p+-'

6-+p+pzPp+&

5+p+-+lzPp%

4-+-+-+-zP$

3+PmK-+-tR-#

2P+-+-+-+"

1+-+-+-+-!

XabcdefghyH 37

Trắng có ưu thế chất và Vua tích cực hơn so với Đen ,nhưng Tượng đen bảo vệ các chốt đen chặc chẽ . Dường như  Xe trắng không thể xâm nhập theo cột mở "d" để vào phòng tuyến bên Đen được . Nhưng : 1.Xg2 Te4 2.Xd2  Td5 [ Đen đóng bít con đường duy nhất mà xe trắng có thể xâm nhập ] 3.Xd5! [ Hy sinh xe mở đường cho chốt tiến lên ! ] 3….ed5 4.a4 +   ba4 5.ba4 [Đen không thể chận được chốt thông cột "a"]      Trắng thắng .

ĐÒN PHỐI HỢP THU HUT

 

161/52 + -

XABCDEFGHY
8-+-mkr+-+(
7zpp+l+pzp-'
6-+-wQ-+-zp&
5+-+p+-+-%
4-+-sn-+q+$
3+-tRP+-vL-#
2-zPP+r+-zP"
1+-mKR+N+-!
xabcdefghy

162/52   + -

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+l+-+pzp-'
6-+-+p+-+&
5zp-+r+-+-%
4-+-+-+-tR$
3+-vL-wQ-zPP#
2P+P+RzP-mK"
1+q+-+-+-!
xabcdefghy

163/52  + -

ABCDEFGHY
8-+q+-+-tr(
7+p+-wQlmk-'
6-+-zP-zp-+&
5+pvL-+Pzp-%
4-zPp+-+P+$
3zP-tR-+-+-#
2r+-+-+-+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

164/52   + -

XABCDEFGHY
8-snk+-+-+(
7+-zp-+-+-'
6-+-+pwqp+&
5+-+-zp-+-%
4-tR-+P+-+$
3+-zPN+-zPp#
2r+-+-zP-zP"
1+-+Q+-mK-!
xabcdefghy

165/52   + -

ABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zplzp-+-+p'
6-zp-vln+-+&
5+-+-zpNzp-%
4-zP-+P+-+$
3zP-+-+-zPq#
2-vLQ+LzP-zP"
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy

166/52   + -

ABCDEFGHY
8r+-wq-+-+(
7+p+-+p+k'
6-+-zp-vl-zp&
5+-+N+-+-%
4-+p+-+-+$
3zP-+-+P+-#
2-zPP+-+QzP"
1mK-+-tR-+-!
xabcdefghy

167/53 + -

XABCDEFGHY
8-+-snq+-tr(
7zp-+k+-+-'
6-+pzpp+-+&
5vL-+-+pzp-%
4-+P+-+n+$
3+Q+P+-zP-#
2P+-+-zPL+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

168/53 + -

XABCDEFGHY
8-+-+-+rmk(
7+-zpn+-vl-'
6-zp-zp-+-zp&
5+-+P+-+-%
4-zPPwqpzP-tR$
3+-+-+-+-#
2-+-+L+-zP"
1+-wQ-vL-+K!
xabcdefghy

169/53  + -

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-+(
7+-mk-+qzpp'
6ptRlvlR+-+&
5zP-+p+P+-%
4P+pzP-+P+$
3+-vL-+Q+-#
2-+L+-+-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefgh

170/53  + -

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+-sn-'
6-+-sN-wQ-+&
5vLpzpP+-zPl%
4-+p+K+-+$
3+-zP-+-wq-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

171/53  + -

XABCDEFGHY
8Q+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-mkpzp-zp-+&
5sNp+-+n+p%
4-+-zP-+-+$
3zP-zP-wq-zPK#
2-tr-+-+-zP"
1tR-+-+-+-!
xabcdefghy

172/53  + -

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zpp+-+pzp-'
6-vlr+-+n+&
5+N+-+-wQp%
4-+-+-+-+$
3zPP+-+-zPq#
2-vL-+-zP-zP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÒN PHỐI HỢP ĐÁNH LẠC HƯỚNG

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+-vl-+-zp-'
6p+-+-+-zp&
5+pzp-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+-+P#
2PzPL+-+P+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

46/20+ -

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7tR-+-+-+-'
6-zp-+k+-+&
5+-zp-wq-zp-%
4-+P+Q+-+$
3+P+-mK-zP-#
2-+-+-+-tr"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

47/20+ -

XABCDEFGHY
8r+r+-+k+(
7+-+-+p+p'
6-+-+-+p+&
5+-+-+-+-%
4-zpq+-+-+$
3+p+Q+P+P#
2-zP-+R+P+"
1+K+R+-+-!
xabcdefgh

48/20+ -

XABCDEFGHY
8-+-+n+k+(
7zp-+p+-vlp'
6-+n+-+-+&
5+-+q+-+N%
4-+-+-+Q+$
3+-zP-+-+-#
2P+-+-sN-zP"
1mKL+-+-+-!
xabcdefgh

49/20 + -

XABCDEFGHY
8kvl-+-tr-+(
7zpp+-+-+-'
6-+-+-sn-+&
5+N+Pzp-+-%
4-+-+P+Pzp$
3tR-+-+-+L#
2R+P+-+-mK"
1+-tr-+-+-!
xabcdefghy

50/21+ -

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7mk-snr+-zpp'
6p+-+p+l+&
5zPptR-zP-zP-%
4-sN-+-+-sn$
3+-vL-+-+-#
2-zP-+-tr-zP"
1+-+LtR-+K!
xabcdefghy

51/21+ -

XABCDEFGHY
8-+l+-trk+(
7zp-+q+-zpp'
6-+-+-+-+&
5snp+-+-wQN%
4-+-+-+-+$
3zPP+-+-zpP#
2-+-+-+P+"
1+-tR-+-vLK!
xabcdefghy

52/21+ -

XABCDEFGHY
8r+-+-+-mk(
7+p+-+-zpp'
6p+-wq-+-+&
5+r+-+P+-%
4-+nzpQ+-zP$
3+-+-+-zP-#
2R+PvL-zP-+"
1+-mK-tR-+-!
xabcdefghy

53/21+ -

XABCDEFGHY
8-+-trk+-+(
7zp-+-zppvl-'
6-+-+r+n+&
5wq-zpN+-+-%
4-+Q+-+-+$
3+-zP-+P+-#
2P+K+-vL-zP"
1+-+R+R+-!
xabcdefghy

54/21+ -

XABCDEFGHY
8-+-+-+rmk(
7+p+-+ptrp'
6-+p+qsN-wQ&
5+-+-zp-+p%
4-zP-zpP+-+$
3zP-+P+-tRP#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

55/21+ -

XABCDEFGHY
8rtr-+-+k+(
7tR-wQ-+pzpp'
6-+-+pwq-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-sn$
3+-+P+-+-#
2-+P+-sNPzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

56/22+ -

XABCDEFGHY
8-tr-mk-+-wq(
7zp-+r+-+-'
6-+Q+-+p+&
5+-+-tRp+-%
4-+-zp-+p+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-zPP+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

57/22+ -

 

ĐÒN PHỐI HỢP MỞ ĐƯỜNG TẤN CÔNG

 

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7+-+-+pzpp'
6-+q+-+-+&
5+Rzp-vl-+-%
4-+P+-+-+$
3+-+-+-+P#
2r+L+QzPP+"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

256/77+-

XABCDEFGHY
8-+-+-+r+(
7+-+-+p+k'
6-wq-+-+l+&
5zp-zp-+-+n%
4-zpP+-+-+$
3+-+R+-zPP#
2P+L+Q+K+"
1+-+-sN-+-!
xabcdefgh

257/77+y

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+p+r+pmk-'
6-+-+-+p+&
5zP-tR-zP-wqp%
4-+-sN-+-sn$
3+-+-+-+P#
2P+-+-wQPmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefgh

258/77+-y

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7+-+-+-zpp'
6-zp-+-zp-+&
5+-sn-+-+-%
4-+-wQP+-zP$
3zPL+-+-+-#
2KzP-+-tR-+"
1+-+-+-wq-!
xabcdefghy

259/77+-

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7zp-+-+p+p'
6-zp-+-wqpvL&
5+-+l+-+-%
4-zP-tR-+-+$
3zP-wQ-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefgh

260/78+-y

XABCDEFGHY
8-+-+rvlk+(
7+-+q+pzpp'
6-+rzp-+-+&
5zp-+-+N+-%
4-sn-+PvL-+$
3+-+-+QtR-#
2-zP-+-zPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

261/78+-

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7zpl+-zpL+p'
6-+-tr-+-+&
5+-+-+-wQ-%
4-zp-+q+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-tRPzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

262/78+-

XABCDEFGHY
8-mk-+-+-tr(
7zpr+-+-zp-'
6QzP-+-zpq+&
5+-zp-+-sn-%
4-+P+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-vL-zPP+-+"
1tR-+-mK-tR-!
xabcdefghy

263/78+-

XABCDEFGHY
8-+-+-mk-+(
7tr-+-+p+-'
6p+-+p+rzp&
5zP-wq-zP-sn-%
4-+-sN-+Q+$
3sn-vL-+-+P#
2-+-+-zP-+"
1+-tRR+-mK-!
xabcdefghy

264/78+-

XABCDEFGHY
8-tr-+-vl-mk(
7+-+-+-+p'
6p+-zp-+-+&
5+n+Qzp-+P%
4-+-zpP+L+$
3+-+q+-+-#
2P+-zP-+RzP"
1mKN+-+-+-!
xabcdefghy

265/78+-

XABCDEFGHY
8-+l+-+-mk(
7+-zp-+rvlp'
6-zpP+-+p+&
5zp-sn-wq-+-%
4-+-sN-+-zP$
3+P+-+-zP-#
2PwQ-+-+LmK"
1vL-+R+-+-!
xabcdefghy

266/79+-

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+-+-vl-zpp'
6-+-zp-+-zP&
5+-+-+-zP-%
4-+p+l+q+$
3+-+-vL-+-#
2PzP-wQ-+L+"
1mK-+-+-tRR!
xabcdefghy

267/79+-

 

ĐÒN PHỐI HỢP CẮT ĐƯỜNG

 

XABCDEFGHY
8-+-+r+-mk(
7+-+-+Qzpp'
6-+-+-+-+&
5+-sN-+-+-%
4-+-sn-+p+$
3+-+-+-+-#
2-+P+-+PzP"
1+-+-wqR+K!
xabcdefghy
427/124 +-

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+p+r+-zpp'
6p+-+-+-+&
5+-+-+q+-%
4-vlP+R+-+$
3+-+r+-vL-#
2-+-+QzPPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
428/124 +-

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-zP-+k'
6-+-+-+-+&
5+p+-+-+-%
4pvL-zP-vl-wq$
3zP-+-+r+P#
2-+-+-+P+"
1+-+-tR-wQK!
xabcdefghy
429/124 +-

XABCDEFGHY
8rtr-+-+k+(
7+q+-+pzpp'
6-vlQtRp+-+&
5+-+-+-zP-%
4-+-+P+-+$
3zP-+-+N+-#
2-zP-+-+-+"
1mK-+-tR-+-!
xabcdefghy

430/124 +-

XABCDEFGHY
8r+-wq-+-mk(
7+-+-+Q+p'
6-zpl+-vlp+&
5+-+-+p+-%
4-+-+-+-+$
3zPP+-+N+-#
2K+P+R+P+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
431/125 +-

XABCDEFGHY
8-+l+r+k+(
7zp-+-+pzpp'
6-+p+-+-+&
5+-+-+q+-%
4-vL-+-+-+$
3zP-+-+-+P#
2-+PwQ-zPP+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
432/125 +

XABCDEFGHY
8-+-wq-+k+(
7+r+P+pzp-'
6-+-+-+-+&
5+p+-vL-zp-%
4-+pwQ-+P+$
3+-+ntR-+P#
2-zP-+-zPK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
433/125 +

XABCDEFGHY
8r+lwq-mk-+(
7+-+-+pvl-'
6p+-zp-sn-+&
5+-zpPtrP+-%
4-+p+-+-vL$
3+-+L+-tR-#
2PzP-wQ-+PzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy
434/125 +

XABCDEFGHY
8rsnl+-trk+(
7zpp+-vlpzpp'
6-+p+-+-+&
5wq-+-+-+-%
4-+-+NsN-+$
3+-+-vL-wQP#
2PzPP+-+P+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy
435/125 +

XABCDEFGHY
8r+l+-snk+(
7zppwq-+pzpp'
6-+-+-+-+&
5+LzP-zp-sNQ%
4-+-+-zp-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
436/126 +

XABCDEFGHY
8r+rvll+-+(
7+R+-+pmkp'
6-+pvLp+p+&
5zp-+-zP-+-%
4q+-+-+-zP$
3+-+-+-zP-#
2P+-wQ-zP-+"
1+R+-+LmK-!
xabcdefghy
437/126 +

XABCDEFGHY
8-+ktr-+r+(
7zplzp-+-+p'
6-zp-+-+p+&
5+NwqpsNp+-%
4-+-+nwQ-+$
3+-+-+-+-#
2PzPPtR-zPPzP"
1+-mK-tR-+-!
xabcdefghy
438/126 +

 

ĐÒN PHỐI HỢP GIẢI PHÓNG

 

XABCDEFGHY
8-+-+-+r+(
7+-+q+k+-'
6p+p+-+-zp&
5+-+-zPlzp-%
4-+Nzp-+-+$
3+P+-+pzP-#
2P+-wQ-zP-zP"
1+-+-tRK+-!
xabcdefghy
382/111 +-

XABCDEFGHY
8-vl-+-trk+(
7+-wq-+-zp-'
6p+-+-+-+&
5+pzp-+-sN-%
4-+-+-+-zP$
3+-zPL+-sn-#
2-zPQ+-+P+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy
383/111 +-

XABCDEFGHY
8-+-tr-tr-mk(
7zp-+-vlptR-'
6-zp-zp-sn-zp&
5+-+-zpP+q%
4-+N+P+-+$
3+P+-vLPwQP#
2P+-+-mK-+"
1+-+-+-tR-!
xabcdefghy
384/111 +-

XABCDEFGHY
8-+-mk-tr-+(
7+-+-tR-+-'
6-+pvL-+-+&
5zpqzP-+l+p%
4-+-zP-+-+$
3+-zPp+-zP-#
2-+-+-+-+"
1+-mK-wQ-+-!
xabcdefghy
385/111 +-

XABCDEFGHY
8-+-+ltr-+(
7zp-wq-zp-mk-'
6-+-+Q+p+&
5+psN-+n+-%
4-zP-vl-+-+$
3+-+-+-+-#
2P+-+L+PzP"
1+-+-vLR+K!
xabcdefghy
386/112 +-

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zppwq-+k+p'
6-+-+p+p+&
5+P+-zPp+-%
4-+-+-zP-+$
3sN-vl-+-+P#
2P+-+-+PmK"
1+-wQ-+-+-!
xabcdefghy
387/112 +-

XABCDEFGHY
8-tr-+-+-mk(
7+-+-trptRp'
6-+q+psn-zP&
5+-+-+-tR-%
4-+-+-+-+$
3+-+-zPP+-#
2PzpN+-+-+"
1+K+-+-wQ-!
xabcdefghy
388/112 +-

XABCDEFGHY
8-+-vL-+k+(
7+-zp-+p+p'
6-+-+-wQp+&
5sn-+-+-+-%
4-+-tR-zP-+$
3+-sn-+qzP-#
2-trL+lzP-zP"
1+-+-+NmK-!
xabcdefghy
389/112 +-

XABCDEFGHY
8r+-wq-+rmk(
7+p+-vLQ+p'
6-zp-+-+-vL&
5+-zpnsNp+P%
4-+-+LzP-+$
3+N+-+-+-#
2PzP-+-+-zP"
1mK-tRR+-+-!
xabcdefghy
390/112 +-

XABCDEFGHY
8-+rwqr+k+(
7+pzp-+pvl-'
6p+-zplsnp+&
5+-+-+-vL-%
4-+PwQP+-+$
3+-sNL+P+-#
2PzP-+-+P+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy

391/112 +-

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-zpkzp&
5zP-+R+p+-%
4-+-+-+-+$
3+-+P+-zp-#
2-+-+-wqP+"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy
392/113 +

XABCDEFGHY
8-trq+r+-mk(
7+-+-+Rvlp'
6p+-zp-zp-vL&
5+-zp-zp-+-%
4-+P+P+-wQ$
3+P+-+-+-#
2P+-+-+PzP"
1+-+l+-+K!
xabcdefghy
393/113 +

 

ĐÒN PHONG CẤP

 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+P+-+-+-'
6p+-+-+-+&
5zP-+-+-+-%
4-+-+-vlp+$
3+-+Pzp-+p#
2-+-+-+-zP"
1+-+N+K+-!
xabcdefghy
607 / 175 +-

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7zp-+P+nmkp'
6-zpq+-+p+&
5+-+-+P+-%
4-+-+P+-zP$
3+P+P+Q+-#
2PmKN+p+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
608 / 175 +-

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-tr-+-snp'
6-zp-+p+PvL&
5+-+-+-+-%
4p+-+-+P+$
3+p+pzP-+P#
2PzP-+-tR-+"
1+K+-+-+-!
xabcdefghy
609 / 175 +-

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-mkp+-'
6-+-+p+p+&
5+-zp-tr-+-%
4PzpP+-+-+$
3+-+R+-+-#
2-zP-mK-zPP+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
610 / 175 +

XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7+-+k+-zpp'
6-+pvL-zp-vl&
5zp-zPn+-+-%
4p+-+L+-+$
3+-+-+P+-#
2-zPK+-zP-zP"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy
611 / 176 +

XABCDEFGHY
8-+R+r+-+(
7+-+-+k+-'
6pvLP+n+-zp&
5+-+-+-zp-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+P+P#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy
612 / 176 +

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-zpp+-zpp'
6-+-+-+-+&
5+-zPP+P+-%
4-zp-+-+-mk$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-+p+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
613 / 176 +

XABCDEFGHY
8-+l+-+-+(
7+pzP-+kvlp'
6-+-+-zpp+&
5+p+-zp-+-%
4-zP-+PzP-+$
3+-+-+-zP-#
2-+-+-+LzP"
1vL-+-+-mK-!
xabcdefghy
614 / 176 +

XABCDEFGHY
8-+r+-+k+(
7+p+-+p+-'
6psn-zP-+pzp&
5+-+-zp-+-%
4-+-+-+Q+$
3+-+-+-vL-#
2-vlq+-zPPzP"
1+R+-+RmK-!
xabcdefghy

615 / 176 +

XABCDEFGHY
8-mk-+-+-tr(
7+P+-wq-+-'
6-wQ-+-+-+&
5+-+-+-+p%
4-+-+-+p+$
3+-+-+-zPp#
2-+R+-+-zP"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy
616 / 176 +

XABCDEFGHY
8-mk-+l+-+(
7+-+-vlpzp-'
6p+-zpp+P+&
5+p+-+P+-%
4-+q+P+-+$
3+-+-vL-+-#
2PzPPwQN+-tr"
1+K+R+-+-!
xabcdefghy
617 / 177 +

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+R+-zP-+-'
6-+-+-+k+&
5+-+L+-+-%
4-+P+-zP-+$
3+p+-tr-+-#
2-mKl+-+-zp"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
618 / 177 +

 

                       

                                    Nguyễn Trọng Thủy sưu tầm và biên soạn

                                                                        Lào Cai, ngày 01 tháng 10 năm 2018

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức mới nhất

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 1076
  • Trong tuần: 25,513
  • Tất cả: 395,315