Đăng nhập
Tổ Thể dục
Tổ Thể dục

STT Họ và tên Chức vụ Ngày sinh Trình độ Thời gian công tác tại trường
1 Chu Thanh Hà Phó chủ tịch Công đoàn 16/09/1980 Cử nhân Giáo dục thể chất Từ năm 2004 đến nay